سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محرم

مقدمه

بنام خداوند بخشنده مهربان                                                                                                                                    سپاس خدای راکه انوار جلالش از افق اندیشه بندگانش تابان ومتجلی است ومرادش به وسیله زبان سنت وکتاب واضح روشن می باشد ان خدایی که دوستان خود را از وابستگی به دنیای فریبنده وسرای غرور رهانید وایشان رابه سوی انوار سرور و شادی رهنمون شد.          (برگرفته شده ازمقدمه کتاب لهوف)